Bilgilendirme

Varoluşçu Psikoterapiler

Oldukça özgün bir yaklaşım olarak kabul edilen varoluşçu terapiler, temel olarak felsefedeki fenomenoloji ve varoluşçuluktan (egzistansiyalizm) etkilenmişlerdir. Bu yaklaşımın tedaviler konusundaki önermelerine geçmeden önce, hangi ihtiyaçlardan doğduğunu kısaca gözden geçirmek yararlı olacaktır. Kimi düşünürlere göre, günümüz insanı, çağımıza damgasını vuran bilimsel ve teknolojik gelişmelerden büyülenmiş gibidir. Bu alanlara verilen önem [...]

Geştalt Tedavi Süreci

ve terapinin amacı egonun bütünleyici fonksiyonunu yeniden kurmak, kişiliğin benimsenmeyen parçalarını adım adım benimsetmek ve kişinin kendi gelişimini ortaya koyacak kadar kuvvetlenmesini desteklemektir. Nevroz, bireyin gelişiminde bir durgunluk olduğu için tedavi aynı zamanda büyümeyi de destekler. Birey organizmik kontrole odaklandığı için kendini gerçekleştirir. Tüm bu amaçların yanı sıra, bireye farkında [...]

Geştalt Tedavinin Temel Kavramları

Organizmanın Doğası Perls’in organizma tanımına göre, organizma bir bütündür ve normalde bir bütün olarak fonksiyon görür. Vücut, akıl ve ruh ayrı ayrı yapılar değildirler. Ayrı bir vücudu, aklı ve ruhu olan bir “benlik” yoktur. Biz organizma olarak varoluruz. Yani sağlıklı bir organizma, hisseden, düşünen, davranan bir yaratıktır. Geştalt, Almanca bir kelimedir [...]

Geştalt Terapi

Geştalt terapiler, hümanistik psikoloji ile varoluşçu (egzistansiyalist) psikoloji akımlarından etkilenmiş ve son otuz yıl içinde geliştirilmiş bir tedavi kuramı ve yaklaşımıdır. Fritz Perls (1839-1970) bu terapinin kurucusu ve öncüsü olarak bilinir. Perls’ün yaşam öyküsüne göz attığımızda, Berlin’de doğduğunu ve Almanya’da tıp eğitimi gördüğünü öğreniyoruz. Zamanının en ünlü psikanaliz enstitüleri [...]

Depresyona Kognitif Yaklaşımlar

Depresyonun oluşumu ve tedavisi konusunda günümüzde en çok kabul gören iki çağdaş kognitif yaklaşımdan kısaca söz edeceğiz. Seligman’ın Öğrenilmiş Çaresizlik Modeli Seligman ve arkadaşlarının formüle ettikleri bu model, sosyal, klinik ve öğrenme psikolojisi alanlarındaki kuramsal gelişme ve araştırmalardan etkilenmiştir. Seligman’ın depresyona ilişkin görüşleri, köpeklerle yapılan bir dizi laboratuvar deneyinin sonuçlarına [...]

Kognitif Psikoterapiler

Kognitif psikoterapiler, davranış tedavilerinin geliştirilmiş bir biçimi, başka bir deyişle, bir uzantısıdır. Bu kurama göre, düşünme işlevleri de genelde davranışın dışavuran bir başka görüntüsüdür. Bu açıdan bakıldığında “kognitif fonksiyonlar” terimi altında toplanan algılama, düşünme, yargılama gibi düşünme fonksiyonları da deneysel koşullar altında incelenebilir ve davranış tedavileri kavramları içine dahil [...]

Davranış Tedavileri ile İlgili Yanlış Değerlendirmeler

“Davranışçı tedaviler mekanik tedavilerdir, bu nedenle tedavi gören kişi ve tedavici arasında kurulacak güven ilişkisi önemli değildir.” Diğer tüm tedavilerde olduğu gibi güven ilişkisi davranışçı tedavinin en temel öğesidir. Empati, koşulsuz olumlu bakış, yargılayıcı olmama gibi temel terapist becerileri olmaksızın davranışçı tedavilerin uygulanabilmesi mümkün değildir. “Davranışçı tedaviler çok kısa süreli tedavilerdir, [...]

Davranışçı Tedavilerin Ortak Özellikleri

Davranışçı tedaviler, bireyin kendisinin farkında olduğu ve başkaları tarafından gözlenebilir davranışlarıyla ilgilenir. Bilinçdışı dürtüler, kişilik özellikleri gibi hipotetik süreçlerin davranışçı tedavilerdeki yeri önemsizdir. Davranışçı tedavilerde bilimsel bir yaklaşım izlenir. Tedavinin amaçları ve yöntemi önceden belirlenmiştir. Tedavinin etkinliği ve sonuçları objektif olarak değerlendirilebilir. Davranışçı tedaviler şimdiki zamana odaklanır. Tedavi alan kişinin güncel [...]

Davranışçı Yaklaşıma Göre Sorun Davranışın Gelişimi ve Tedavisi

Sorun Davranışın Gelişimi Buraya kadar anlatılanlar ışığında, sorun davranışın gelişimini bir asansör fobisi örneğiyle anlatmak yerinde olacaktır. Çalıştığı işyeri onuncu katta olan ve her gün işine ulaşmak için asansöre binmek zorunda olan bir kişi düşünelim. Bu kişi, işine giderken bir gün uzunca bir süre asansörde mahsur kalır. Giderek heyecanlanır, kalbi [...]

Davranışçı Tedaviler ve Öğrenme İlkeleri

Klasik Koşullanma Klasik ya da tepkisel koşullanma başlangıçta hayvan deneyleriyle ortaya konmuş bir öğrenme türüdür. Temel kavramları “tepki, koşulsuz uyarıcı, koşullu uyarıcı, nötr uyarıcı, sönme” şeklinde özetlenebilir. “Tepki” organizmanın genetik olarak sahip olduğu davranışlar şeklinde tanımlanabilir. Örneğin, gözbebeğinin ışığın şiddetine göre büyüyüp küçülmesi bir tepkidir. Her tepkinin uygun bir [...]

pendik escortankara escortelbise
X